Психолошко тестирање

Наш приступ тестирању

Ниједан профил детета није исти чак и онда када је оно дијагностички већ сврстано у неку клиничку или психолошку категорију.

Ниједно дете није просечно – оно је специфично, јединствено и непоновљиво.

Ниједно даровито дете није даровито на исти начин!

Зато у АЛГО Центру спроводимо процену деце која је персонално усмерена. Другим речима, дете се не посматра кроз призму „броја или коефицијента“, већ се израђује профил способности који омогућава сагледавање индивидуалних карактеристика сваког детета.

Оваквим приступом доприносимо уклањању предрасуда према деци која су „обележена шифром, бројем“, али и помажемо темељнијем сагледавању снага и слабости, капацитета и потенцијала детета, доприносећи тако јасноћи и дајући основу за осмишљавање плана подстицања развоја прилагођеног баш том детету.

Процена неурокогнитивних функција деце врши се богатом савременом колекцијом тестова, недоступном многим установама које се баве неурокогнитивном проценом.

Која тестирања обављамо?

Основни комплет тестова обухвата процену интелигенције, личности и професионалних интересовања.

Цена: 6900 дин.

Проширени комплет тестова обухвата и процену специфичних способности важних за појединачне професије.

Цена: 11800 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Коме је намењено: за осмаке и средњошколце

Овај комплет тестова обухвата опсежну процену опште интелигенције и њених компоненти, као и додатну процену фонемске свесности и визуо-моторичких способности, које су од посебне важности у предвиђању будућих графомоторичких и вештина читања.

Тестирање се обавља пред полазак у школу ради стицања увида у јаке стране и слабости ради омогућавања правовремене подршке дечијем развоју.

Коме је намењено: предшколцима

Цена: 6900 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Овај комплет тестова обухвата: процену обима речника које дете може да разуме. Богатство фонда речи на раном узрасту је показатељ правилног говорно-језичког развоја и развоја опште интелигенције.

Разлози за процену рецептивног говора:

– желите да једноставно и лако процените интелигенцију детета још у предговорном стадијуму
– чини вам се да дете разуме несразмерно више речи у односу на говор који активно користи?
– дете разуме и сложене реченичке конструкције, али и даље каска са активним говором?
– желите да процените “снагу” (будућих) читалачких способности детета

Коме је намењено: деци узраста од две године навише, адолесцентима и одраслима

Цена: 5500 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Овај комплет тестова обухвата процену језичких способности које утичу на будући школски успех. Покривено је више домена говорно-језичког развоја: ментални лексикон (обим речника), граматичко-синтаксичко разумевање, фонолошка свесност, флуентност говора, вештина формирања нових појмова.

Овом проценом вршимо и рану детекцију индикатора будућих сметњи у читању и специфичних сметњи у учењу.

Коме је намењено: пре свега деци раног школског узраста, али је могуће тестирање и на каснијим узрастима уколико постоји потреба

Цена: 6800 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Овај комплет тестова обухвата способности које ће у великој мери креирати будући успех и степен ефикасности ученика/студената. Процењујемо аудитивно и визуелно памћење, визуомоторну координацију и дискриминацију, визуоперцептивне способности, обим менталног лексикона, вербално и нумеричко расуђивање, механичко, апстрактно расуђивање, просторне односе, перцептивну брзину и тачност.

Коме је намењено: од предшколског узраста до одраслог доба

Цена: 8200 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Овај комплет тестова обухвата процену развијености интелектуалних способности (за узраст изнад 5 год. раде се два различита теста интелигенције) упоредо са специфичним способностима у језичком, логичко-математичком, визуоперцептивном и визуомоторичком домену.

Коме је намењено: деци од четврте године све до одраслог доба

Цена:

9800 дин. за рану процену (4-7 год)

11500 дин. за старије узрасте (7+ год)

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Овај комплет тестова прилагођен је узрасту и обухвата тестирање од почетних читалачких вештина у нижим разредима до разумевања прочитаног и виших нивоа разумевања на старијим узрастима. Осим процене способности особа типичног развоја, омогућава и идентификацију сметњи у читању.

Будући да се читање одражава на сва остала подручја учења и стицања знања, ова процена има карактер секундарне превенције (уочавања деце под ризиком за тешкоће у савладавању школског градива). База је корективних програма и програма усавршавања читалачких вештина.

Разлози за процену читалачких вештина:

  • у породици се јављао проблем читања и/или дислексија
  • дете „не чује“ гласове унутар речи, тешко гради везе глас-слово и оне се брзо губе
  • дете споро чита и знатно греши при читању дете не разуме или недовољно разуме прочитано

Коме је намењено: деци од предшколског узраста до старијег основношколског узраста

Цена: 4900 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Овај комплет тестова обухвата процену неуропсихолошког развоја на раном узрасту. Покривене су области: развој крупне моторике, моторике покрета руку и ногу, окуломоторике, развој говора, слушно-моторичке реакције, соцемоционални развој, развој егзекутивних функција као и визуоконструктивне способности и база мишљења и интелигенције.

Процену врше здружено психолог и логопед.

Рана дијагностика кључни је фактор секундарне превенције (уочавања деце под ризиком од будућих сметњи) и база програма ране интервенције.

Коме је намењено: деци раног и предшколског узраста, најраније од 18 месеци, најкасније до 8 година

Цена: 9800 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.

Овај комплет тестова подразумева обухватно тестирање когнитивних функција, уз неуропсихолошки приступ: процена латерализације, праксије, оријентације десно-лево, општих интелектуалних способности, памћења, пажње, говорно-језичких способности, мишљења, радне меморије и егзекутивних функција.

Ово тестирање најчешће обављамо када је неопходно утврдити тачке застоја, подручја смањене функционалности али и когнитивне снаге и капацитете код деце успореног развоја ради скицирања индивидуалног профила, креирања стимулативних програма као и подршке у систему образовања.

Коме је намењено: деци од 4 године до адолесцентског доба

Цена: 11500 дин.

* Цена укључује тестирање, израду извештаја и консултације ради тумачења резултата.