АЛГО тим

Аутори

Ljiljana Randjic za sajt

Љиљана је психолог обучен за (неуро)психолошку процену и дијагностику развојног доба.

Мајка је шесторо деце и аутор иновативног Алго система за рано/почетно читање, који је развила подстакнута недостацима расположивих средстава и метода за почетну обуку читања – уоченим током бављења сопственом и децом са говорно-језичким потешкоћама.

Аутор је и Алго методе стратешког учења, која је доступна васпитачима у предшколским установама као и учитељима путем семинара акредитованог у Заводу за унапређење образовања и васпитања.

При Алго центру и у сарадњи са Центром за едукацију Логоигрица обавља (неуро)психолошку дијагностику деце, примењујући савремене дијагностичке инструменте и батерије тестова као и приступ усмерен на синдром и неуропсихолошки профил детета, а не на безлични симптом, шифру и категорију.

Активно се бави темама које сежу у област развојне (неуро)психологије, а од 2015. године уређује популарну ФБ страницу под истим називом, којом настоји да приближи тематику ширем аудиторијуму заинтересованом за ову област. Објављује радове који се односе на поље развојне стимулације – на размеђи педагогије и психологије.

Научно-развојни тим

Vanja Kovic

Вања је завшила основне студије из области психологије у Новом Саду (са просеком 9.88). Мастер и докторске студије је наставила на Универзитету у Оксфорду, на Одсеку за експерменталну психологију, где је докторски рад, под меторством проф. Кима Планкита, одбранила са највећом оценом – без грешке. У Новом Саду је радила као доцент на Одсеку за психологију Филозофског факултета од 2008. до 2012. године, а од 2012. године ради у Београду као ванредни професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета и члан Лабораторије за неурокогницију и примењену когницију.

Ради на бихејвиоралним, ERP и eye-tracking експериментима, а њене главне истраживачке области су категоризација, имплицитно и експлицитно учење, тематско и таксономско процесирање, језички симболизам… Аутор је преко 20 публикација индексираних у Web of Science и монографије Језички симболизам.

Сарадник је АЛГО Центра на истраживањима у вези са читањем и научном провером АЛГО система за рано учење читања.

Andjela Soskic

Анђела је студије психологије завршила на Филозофском факултету Универзитета у Београду, где је и докторирала на тему примене снимања електричне мождане активности (EEG – ERP) у психолошким истраживањима. Ради са будућим учитељима и васпитачима на Учитељском факултету истог универзитета, као асистент на предметима Развојна психологија и Педагошка психологија.

Њена истраживачка интересовања укључују психолошке аспекте читања – пре свега чиниоце који утичу на почетно усвајање читања и на разлике међу људима у читалачким вештинама. Поред тога, бави се и методологијом психолошких истраживања.

Сарадник је АЛГО Центра на истраживањима у вези са читањем и научном провером АЛГО система за рано учење читања.

Едукатори

Бранка фото

Бранка је основне студије педагогије завршила на Филозофском факултету у Београду. Инспирисана педагогијом Марије Монтесори,  укључује се у пројекат трогодишње обуке за примену Монтесори педагошког модела у организацији Catholic Relief Services и 2003. добија сертификат којим бива један од неколицине стручњака из педагошке области у Републици Србији у рангу Монтесори едукатора.

Примену Монтесори педагошких принципа, током трогодишњег стручног усавршавања, обавља у вртићу „Звончица“ у оквиру рада са децом и родитељима– кроз индивидуални рад, рад у малим групама, праћење, планирање и евалуацију рада са децом и родитељима, презентовање програма, као и вођење радионице са васпитачима.

Од 2004. радно искуство стиче као педагог у основним школама, у којима обавља: инструктивно-педагошки рад са учитељима и наставницима, рад са ученицима (усвајање ефикасних метода и техника учења, развијање радних навика) саветодавни рад, рад са децом са посебним потребама, рад са децом са проблемима у учењу и понашању, вођење радионица – Учионице добре воље, тестирање деце за полазак у школу, рад и сарадња са родитељима, аналитичко истаживачки рад; самовредновање, развојно планирање, учешће у раду стручних органа, сарадња са стручним институцијама..

За АЛГО модел обуке заинтересовала се у периоду његовог уобличавања – уочивши његову компатибилност са Монтесори моделом и принципима – те је дала свој допринос учешћем у његовој валидацији током индивидуалног рада са децом као и његовој применљивости у школским условима. Примењујући Алго у матичној школској установи успела је да мотивише децу за оснаживање почетне читалачке базе – чиме је знатан напредак деце уочен и и од стране  наставника разредне наставе који су имали потешкоће у мотивацији и стимулацији деце која успорено овладавају почетним читањем.

У оквиру Алго центра учествује у обуци деце као Алго едукатор и учествује у процени читалачких вештина и способности деце.

mirjana

Mирјана Бановић је основне и мастер студије психологије завршила на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 2013. године. Током студија волонтирала је у Дечјој болници и Заводу за здравствену заштиту студената. Од 2013. године била је један од оснивача и председник Удружења за унапређење менталног здравља „Пар“ у Новом Саду, чија је идеја била промоција здравих стилова живота и здравих партнерских релација. Тренутно је запослена као стручни сарадник у ПУ DreamLand у Новом Саду, где се активно бави подршком раном развоју, инструктивно-педагошким, радионичарским и саветодавним радом. У раду са децом ослања се на уважавање личности детета и његовог знања, али и на савремена научна сазнања о развоју мозга и достигнућа неуронаука.

Била је активни учесник конференције Противречности, дилеме, рефлексије и увиди предшколских установа у промени културе и структуре вртића, као и конференције Даровитост и креативност деце предшколког узраста.

За АЛГО модел обуке заинтересовала се још у периоду његовог пилотирања, а данас је сарадник АЛГО центра у примени АЛГО система раног читања.

Aleksandra

Завршила студије психологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Живи и ради у Бањалуци. Од 2007. године ради у ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука на месту наставника у групама деце са потешкоћама у развоју. Последњих неколико година највише ради са проблематиком из аутистичног спектра.

Укључена је у пројекте заштите менталног здравља у БиХ као стручни сарадник, консултант и едукатор. Једна је од аутора Приручника за рад комисија за заштиту лица са менталним поремећајима. Повремено је ангажована на процени спремности деце за полазак у школу.

Као сарадник АЛГО Центра примењује АЛГО систем раног читања у онлајн едукацији и реедукацији читалачким вештинама деце на подручју ијекавског наречја.

Tanja

Тања Срдић, Алго едукатор и сарадник Алго центра задужен за подучавање деце почетном читању, стратешком учењу и метакогнитивним техникама овладавања градивом.

Тања је по образовању сарадник у настави. Кроз додатне едукације упознала се са различитим моделима васпитно-образовног рада са децом, међу којима нарочито истиче Монтесори педагогију. Од 2010. год. углавном се бави едукацијом деце и пружањем стручне подрушке у овладавању техникама учења али и вођењем и управљањем тимовима за подршку дечјем образовању. Од краја 2019. год. део је тима Алго центра за координацију рада стручних сарадника  и подршку раном/почетном читању.