АЛГО тим

Аутори

Љиљана Ранђић

Љиљана је психолог обучен за (неуро)психолошку процену и дијагностику развојног доба.

Мајка је шесторо деце и аутор иновативног Алго система за рано/почетно читање, који је развила подстакнута недостацима расположивих средстава и метода за почетну обуку читања – уоченим током бављења сопственом и децом са говорно-језичким потешкоћама.

Аутор је и Алго методе стратешког учења, која је доступна васпитачима у предшколским установама као и учитељима путем семинара акредитованог у Заводу за унапређење образовања и васпитања.

При Алго центру и у сарадњи са Центром за едукацију Логоигрица обавља (неуро)психолошку дијагностику деце, примењујући савремене дијагностичке инструменте и батерије тестова као и приступ усмерен на синдром и неуропсихолошки профил детета, а не на безлични симптом, шифру и категорију.

Активно се бави темама које сежу у област развојне (неуро)психологије, а од 2015. године уређује популарну ФБ страницу под истим називом, којом настоји да популаризује и приближи тематику ширем аудиторијуму, заинтересованом за ову област. Објављује радове који се односе на поље развојне стимулације – на размеђи педагогије и психологије.

Научно-развојни тим

др Вања Ковић

Вања Ковић је завшила основне студије из области психологије у Новом Саду (са просеком 9.88). Мастер и докторске студије је наставила на Универзитету у Оксфорду, на Одсеку за експерменталну психологију, где је докторски рад, под меторством проф. Кима Планкита, одбранила са највећом оценом – без грешке. У Новом Саду је радила као доцент на Одсеку за психологију Филозофског факултета од 2008. до 2012. године, а од 2012. године ради у Београду као доцент на Одељењу за психологију Филозофског факултета и као члан Лабораторије за неурокогницју и примењену когницију.

Ради на бихејвиоралним, ERP и eye-tracking експериментима, а њене главне истраживачке области су категоризација, имплицитно и експлицитно учење, тематско и таксономско процесирање, језички симболизам… Аутор је преко 20 публикација индексираних у Web of Science и монографије Језички симболизам.

Сарадник је АЛГО Центра на истраживањима у вези са читањем и научном провером АЛГО система за рано учење читања.

Анђела Шошкић

Анђела је докторанд психологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Ради са будућим учитељима и васпитачима на Учитељском факултету истог универзитета, као асистент на предметима Развојна психологија и Педагошка психологија. Поред тога је као докторанд ангажована у настави на курсевима Психологија учења и Психологија памћења и мишљења на Филозофском факултету.

На докторату се бави применом снимања електричне мождане активности (EEG – ERP) у психолошким истраживањима, а поред тога истражује и психолошке аспекте читања – чиниоце који утичу на почетке читања и на разлике међу људима у читалачким вештинама.

Сарадник је АЛГО Центра на истраживањима у вези са читањем и научном провером АЛГО система за рано учење читања.

Едукатори

Марија Поповић

Марија је апсолвент логопедије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду. Има вишегодишње искуство у раду са децом – као дадиља, практикант за помоћ у учењу при Центру за породични смештај и усвојење Београд и логопед-практикант у специјалној школи “Сунце” у Ивањици. Десет година је била волонтер Црвеног крста Ивањица, где је учествовала у радионицама за децу најпре као полазник, а затим и као водитељ.

У АЛГО Центру, Марија као едукатор ради са децом која прве читалачке кораке праве уз помоћ Алго система за рано учење читања.